Landbruk Nordvest

SYKEPENGEORDNINGEN

Mer informasjon om sykmelding finner du HER.

Detaljerte opplysninger om de nye reglene ang. oppfølging av sykmeldte arbeidstakere finner du HER

Folketrygdlovens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensasjon for særlig utgifter ved sykdom og skade, svangerskap og fødsel, uførhet, arbeidsløshet m.m.
Alle som er lovlig bosatt i Norge og de som arbeider lovlig i Norge har pliktig medlemskap i trygden.

SYKEPENGER

To viktige vilkår for rett til sykepenger er

– at man har vært i yrkesaktivitet i minst fire uker, og

– at det foreligger inntektstap.

Det kreves ikke fast ansettelse for å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Vikarer og timelønnede er omfattet av bestemmelsene om sykepenger i arbeidsgiverperioden i det tidsrom de faktisk er i arbeid. Hvis arbeidsforholdet inngås for kortere tid om gangen regnes tidligere arbeidsforhold med når opptjeningstiden skal beregnes, så lenge arbeidstakeren gjenopptar arbeidet innen 14 dager etter siste oppdrag. Periodene uten arbeid regnes ikke med i opptjeningstid. Rett til sykepenger fra arbeidsgiver faller bort dersom arbeidsforholdet avbrytes i mer enn 14 dager.

Ved yrkesskade er det ikke krav om opptjeningstid. 

Man må ha jobbet i minst to måneder for å kunne bruke egenmelding.

En arbeidstaker skal alltid varsle arbeidsgiveren den første dag man ikke kan være på jobb på grunn av sykdom (folketrygdloven §18-8), og holde arbeidsgiveren oppdatert etterpå. Hvis man ikke holder seg til denne meldingsplikten, har man ikke rett på sykepenger, selv om det foreligger en sykmelding fra legen. Fraværet er dermed ulovlig fravær. Dette betyr at man får utbetalt mindre sykepenger.

I Landbruk Nordvest har vi en litt spesiell situasjon fordi de fleste arbeidstakerne har oppdragsgivere (bønder) som de jobber hos. Det skjer ofte at man bare ringer bonden, og ikke kontoret når man er syk. Dette betyr at arbeidsgiveren ikke er informert, og at man faktisk har ulovlig fravær. Husk å ringe kontoret med en gang når du blir syk!

Noe annet som er viktig å huske, er at man får betalt sykepenger basert på historiske tall. Hvis man sender inn timelister bare av og til, og samler opp en haug før man sender inn, ser det ut som om man ikke har jobbet i en periode. Dette kan bety at man ikke får utbetalt korrekt sykepengebeløp, eller i verste tilfelle ikke engang har rett på sykepenger. Det er best å sende inn timelister hver måned. Personalet i Landbruk Nordvest prøver å beregne sykepengegrunnlag på en så korrekt måte som mulig, men når arbeidstakeren bare sender inn timelister av og til gir dette et skjevt bilde om når og hvor mye man jobber, og i slike tilfeller får vi ofte spørsmål fra NAV, som innhenter lønnsinformasjon elektronisk. Da må vi ettersende ekstra dokumentasjon om opptjent inntekt (timelister osv.) som kan gi forsinkelser i utbetalinger fra NAV.