Landbruk Nordvest

SKADELIGE STOFFER

FORURENSNING OG MILJØVERN

Et moderne gårdsbruk har som andre bedrifter ansvar for å unngå forurensning av miljøet. Gården skal ha en målsetting og entiltaksplan mot forurensing. Vi snakker her om avfallsbehandling, punktutslipp, røyk- og gassutslipp, jorderosjon osv. Forurensningsloven legger ansvaret i kroner og øre på den som er ansvarlig for forurensningen. En avløser må være kjent med hva man skal gjøre i akute tilfeller, og han/hun må kjenne til gårdens rutiner for avfallshåndtering. Oppsamling av avfall, brenning av søppel osv. er i dag forbudt.

Alle har ansvar. Hver for oss må vi passe på at vi ikke tømmer spesial- og problemavfall hvor som helst. Det skal samles inn og leveres til godkjente avfallsdeponi. Pass på at spillolje, rester av sprøytevæske, batterier, medisiner o.l. ikke blir kastet slik at det skader naturen, eller at mennesker og dyr kan bli skadet av det.

Akkutt forurensning. Det kan være snakk om store eller små utslipp. For eksempel fra gjødselkjellere, melkerom, pressaft fra silo eller lagerplasser for rundballer eller lekkasje fra kloakkanlegg. Mye av dette er lett nedbrytbart organisk materiale som kan føre til eksplosiv bakterivekst i vann dersom temperatur og forhold ellers er gunstig. Det blir en forråtnelse som vi både kan se og lukte og kan være svært ødeleggende for små vann og vassdrag.

Prøv å begrense skadene ved for eksempel å legge på sagflis eller annet som kan absorbere lekkasjen. Prøv å tette lekkasjen om det er mulig.

PENICILLIN

Man må være nøye med å melke dyr som er under behandling med penicillin i separate spann. Antibiotika på melketanken er en alvorlig tabbe som har store økonomiske konsekvenser for bonden. Dersom en har mistanke om at det er antibiotika i melken, skal den betraktes som antibiotika-melk. Ta kontakt med meieriet for videre innstruks. Det skal tas prøver av melken i tanken så snart som mulig.

KJEMIKALIER OG SYRER

Helsefarlige og giftige stoffer. Vi vil helst unngå farlige stoffer i arbeidsmiljøet. Dersom det ikke lar seg gjøre å fjerne disse, er det nødvendig å bruke rett åndedretts-vern og bekledning som beskytter. Husk at bruk av kjemiske stoff kan gi eksem, allergi eller skader på indre organer. Det kan være ved svelging, innånding eller ved å få stoffet på huden.

Bruk og oppbevaring. bonden har ansvaret for at giftige og andre helsefarlige stoffer blir brukt og oppbevart forsvarlig. Etiketten og produktbladet gir opplysninger om oppbevaring osv. Skapet eller rommet skal være tydelig merket med giftmerket.

Sprøytesertifikat. Plantevernmidler krever autorisasjonskurs for den som skal arbeide med disse stoffene. Verneutstyr, hansker, briller og klær skal være tilgjengelig for de som jobber med sprøytemidler.

Etsende stoffer. Ensileringsmidler som maursyre er sterkt etsende. Maursyre ligner på vann, den er blank og flyktig, med skarp lukt. Pass på kannene og at korken er godt skrudd igjen.

Hold barna unna kannene.

Syra etser gjennom huden og kan gi andre- og tredjegrads forbrenning, vansiring og store smerter. Innånding av syredamp kan gi skader på indre organ.

Bruk alltid verneutstyr som øyevern, hansker og støvler. Bruk klær som dekker huden.

Ha alltid rent vann tilgjengelig (for eksempel i en sprutflaske). Les produktdatablad med informasjon om behandling av skader.

Produktblad. Opplysninger om helseskadelige stoff skal være lett tilgjengelig i form av produktblad skrevet på norsk. Produktblad gir opplysninger om bruksmåter, helserisiko, førstehjelp, branntekniske opplysninger osv.

Du finner produktblad for mange kjemikalier som er i bruk på gården her.

GASS

Hovedregelen ved fare for gass er alltid å lufte, åpne dører og vinduer og/eller bruke vifter. Pass særlig godt på barna når arbeid med silolegging og gjødselkjøring foregår.

Silogass. Først og fremst er dette karbondioksyd (CO2). CO2 utvikler seg raskt i nylagt silofor og det skjer så lenge det er oksygen igjen i silomassen.

Vær særlig på vakt mot gass når det tas pauser i innleggingen. Tragiske ulykker har hendt med barn som leker i siloen mens arbeidsfolket har vært inne til middag.

CO2 ER UTEN LUKT OG SMAK. Den er fargeløs og tyngre enn luft..

Den fortrenger luft og legger seg langs de laveste nivåene i rommet, men kan også fylle hele siloen. Du kan finne svært høye konsentrasjoner av CO2 over presset også i uåpnede siloer. Vær derfor på vakt ved åpning og uttak av silomasse også utover vinteren.

Selv lave konsentrasjoner av CO2 vil føre til kvelning etter kort tid. Ved ca 4% får du symptomer som tung pust og kvalme. Stiger konsentrasjonen mister du fort bevissteten og ved over 20% vil kun ett innpust være dødelig. Det oppstår total lammelse av åndedrettsorganene og sentralnervesystemet, hjertet stanser.

Symptomer på silogassforgiftning er tung pust og kvalme, hoste med rødt skummende slim og bevisstløshet. Dette skjer på svært kort tid. Få personen ut i frisk luft så fort som mulig!

Ventilasjon av låve og fôrsentral er viktig spesielt 1-2 uker etter innlegg.

Nitrøse gasser. Nitrøse gasser er svært farlige. Vær klar over at dersom syre og ensileringssalt blandes, vil det utvikle seg nitrøse gasser. Den vanligste er nitogendioksyd (NO2) og kan forekomme i alle siloer.

NO2 er tyngre enn luft, har rødlig farge og stikkende lukt. Den er dødelig ved en konsentrasjon på 0,02%. Nitrøse gasser gir hoste med rødt slim og bevisstløshet. Dette skjer på svært kort tid.

Ved mistanke om kontakt med nitrøse gasser må du søke legehjelp straks.

På grunn av forsinkelseseffekten kan du etter noen timer igjen bli dårlig. Da kan lungene dine allerede være alvorlig skadet.

Gjødselgass. Gjødselgass er en samlebetegnesle av karbondioksyd, metan, ammoniakk og hydrogensulfid (H2S). Gassen dannes i organisk materiale som brytes ned uten tilgang på luft. Gassen er helsefarlig og frigjøres ved for eksempel omrøring eller tømming av gjødselkjelleren.

Husk å åpne dører og vinduer i fjøset i god tid før slikt arbeid skal gjøres.

Ammoniakkbehandlet halm. Ved åpning av bunter med ammoniakkbehandlet halm kan det oppstå store konsentrasjoner av NH3-gass. Det anbefales at du bruker åndedrettsvern når du åpner slik halm. La halmen ligge og lufte seg en god stund før fôring. Ammoniakk kan virke irriterende på slimhinner i øyne, nese og halsen.

H2S. Den farligste gjødselgassen er H2S. Gassen er dødelig og frigjøres lett når skorpelaget brytes.

H2S er fargeløs og lukter som råtne egg ved lave konsentrasjoner. Ved 150 ppm lammer den luktesansen og det er derfor farligst når du ikke kjenner lukt.