Landbruk Nordvest

SIKKERHET PÅ GÅRDSBRUK

Internkontrollforskriften fra 1996 krever at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres og utføres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. I praksis betyr det at gården skal være en trygg og trivelig arbeidsplass. Ingen skal skade seg eller bli syke av å arbeide her.

SIKKERHETSOPPLÆRING OG DOKUMENTASJON FARLIGE MASKINER OG UTSTYR

‘Bruksforskriften’ setter krav til praktisk og teoretisk opplæring i bruk av særlig farlige maskiner og teknisk utstyr. Det skal gis opplæring i sikker bruk, vedlikehold og kontroll av utstyret. Som arbeids- eller oppdragsgiver er det bondens ansvar at avløseren har fått opplæring, før han eller hun blir satt til å utføre arbeidet. Det skal dokumenteres at opplæring er gitt med en kvittering for hver enkelt maskin. Opplæringsattesten fylles ut i Proresult appen, sammen med bonden (begge signerer).

Avløseren kan ikke pålegges å bruke særlig farlig arbeidsutstyr med høy ulykkesrisiko, som for eksempel motorsag, uten å først få forskriftsmessig sikkerhetsopplæring.

Utstyret som bonden kan gi opplæring i er for eksempel: traktor med eller uten tilkoblet utstyr, kjedesager, mobile maskiner for jord- og skogbruk (eks. skurtresker), løfteinnretninger for gods (eks. silotaljer) eller for personer, vinsj og vinsjutstyr, løfte- og stablevogner for gods, trallebaner og maskiner som går eller trekkes i føringer, hengestillas, spikerpistoler, vinkelslipere, vedklyvere, høytrykkspyler.

For disse utstyr skal man få dokumentasjon fra skoler eller godkjente kurs (sertifisering): bro- og traverskraner, truck med permanent førerplass, masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15 kW (gravemaskiner, hjullastere), lastebilkraner med større kapasitet enn 2 tonnmeter, tårnkraner, mobilkraner og portalkraner.

REGLER, LOV, FORSKRIFTER OG ANSVAR

Vern for arbeidstakeren. Den som har arbeidstakerstatus i landbruket (landbruksvikarer, avløsere, røktere mm.) har det samme vern som andre arbeidstakere når det gjelder sikkerhet, arbeidstid, ansettelse, oppsigelse, lønn, permisjon osv. Dette er regulert av arbeidsmiljøloven.

Personalansvar, arbeidsgiver. Som arbeidsgiver er det avløserlaget som er ansvarlig for lovens kontraktsvern. Avløserlaget er avløserens motpart i kontrakter, ansettelsesavtaler osv. Arbeidsplan, turnus og lignende blir derimot avtalt med de bøndene som avløseren skal jobbe for.

Arbeidsledelse. Det er bonden som er den overordnede på gården. Han/hun skal legge arbeidet til rette og gi avløseren de opplysninger nødvendig for å utføre jobben. Dette vil variere fra bruk til bruk og avløseren må kunne tilpasse seg ulike måter å utføre arbeidet på.

Ansvar. Bonden har ansvaret for at arbeidsmiljøet på sitt bruk er i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Han/hun skal legge forholdene til rette slik at avløseren ikke utsettes for fare og sørge for nødvendig opplæring og informasjon. Bonden skal følge opp saken når avløseren melder fra om farlige eller risikofylte forhold.

Bonden er ansvarlig for:

  • At silotaljen er sertifisert, at traktor og redskaper er i forskriftsmessig stand og at det tekniske utstyret er forsvarlig vernet og konstruert;
  • At aldersgrenser for bruk av maskiner og utstyr blir fulgt;
  • At farlige og giftige stoffer blir oppbevart forsvarlig;
  • At det er sikret mot fall og skader i bygninger og anlegg på gården;
  • At arbeidet blir tilrettelagt for å hindre belasningslidelser og -skader, at en ikke blir utsatt for støv, gass o.l. som medfører helserisiko og at verneutstyr blir brukt når det er påkrevd;
  • At nødvendig opplæring blir gitt;
  • At bestemmelsene om arbeidstid blir fulgt og at arbeisdagen blir organisert effektivt;
  • At avløserlaget får de opplysninger som trengs for å gi avløseren rett lønn, skattetrekk osv.

Arbeidstakerens ansvar. Avløseren er pliktig å medvirke til at det skapes et sunt og trygt arbeidsmiljø. Man skal være aktiv og ikke overlate ansvaret til andre hvis man ser noe som er, eller kan bli farlig. Meld fra med en gang og sørg for at farlige situasjoner unngås ved senere annledninger.

Leverandørenes ansvar. De som produserer og leverer teknisk utstyr og innretninger, har plikt til å sørge for at dette er forsynt med vern og veiledninger slik at det kan brukes uten fare for skader eller ulemper og ubehag. De samme plikter har de som leier eller låner ut for eksempel en traktor, fôrhøster eller annet utstyr.