Landbruk Nordvest

VARSLING AV ULYKKE

Nødnummer:

  • Brann               110
  • Politi                 112
  • Ambulanse      113

Opptre rolig og gi følgende informasjon: hvem du er; hva som har skjedd; hvor det har skjedd; når det skjedde; og telefonnummeret du ringte fra.

Sikre skadestedet og hindre at flere blir involvert i ulykke

Sett opp varseltrekant om det er en trafikkulykke

Bring de skadede i sikkerhet ved brann og eksplosjonsfare.

Avløseren skal varsle Landbruk Nordvest (46 42 44 00) om det oppstår farlige situasjoner. Arbeidstilsynet og politi/lensmann vil så bli varslet ved alvorlige personskader.

Hovedverneombud: Lars Tveit Lyche (479 06 604)
Verneombud: Vebjørn Hansen Berg (sør for Ørskogfjellet) og Albert Lillebostad (nord for Ørskogfjellet).

KRISEPLAN FOR AVLØSERE

Sørg alltid for at du vet hvor du kan finne førstehjelpsutstyr og brannslukkingsutstyr når du kommer på bruket. Det er bondens ansvar at dette er i orden og tilgjengelig. Sett deg inn i beredskapsopplegget slik at du ikke må bruke unødvendig tid hvis en ulykke skjer! Snakk med bonden om dette!

Arbeidsulykker kan unngås! Den beste måten å hindre arbeidsulykker på, er å fjerne årsakene. Dersom du  sier fra eller rapporterer om farlige arbeidsforhold, har bonden en mulighet til å vurdere hvert tilfelle og gjennomføre tiltak for å rette på det. Dermed kan bonden også sikre sin egen og din arbeidsplass.

Melding om farlige forhold. Du bør si fra om du oppdager risiko for ulykker eller du opplever en nestenulykke. Selv om det gikk bra denne gangen bør du bidra til å hindre at det skjer igjen. Vi har laget et enkelt skjema som kan brukes til meldingen. Du kan finne det bak i avløserhåndboka, eller nedlaste det her. Dette er ikke overvåkning, men et middel til å gjøre hverdagen tryggere for deg og de som du omgås i arbeidet ditt.

Noter det farlige arbeidsforholdet du oppdager. Foreslå gjerne hva som kan gjøres. Snakk med bonden om dette og lever rapporten til ham. Lever en gjenpart til Landbruk Nordvest.

Bonden har ansvar for å vurdere nødvendige tiltak. Du bør få en tilbakemelding fra bonden om hva som skal gjøres og når det skal gjennomføres.