Landbruk Nordvest

Målsetning for HMS

Mer informasjon om landbrukets HMS-tjeneste finner du her.

Dokumentasjonshefte «Helse, Miljø og Sikkerhet» finner du her.

IK håndbok for Landbrukstjenester Nordvest ligger her. Vedlegg nevnt i håndboka er tilgjengelig på hovedkontor.

Våre verneombud er Ella Ekren (hoved verneombud), Maarten van Baaren og Vebjørn Hansen Berg.

Landbrukstjenester Nordvest er underlagt krav i «Forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten». Vi har som målsetning å arbeide for å unngå ulykker, miljø- og helseskader og å skape et godt og trygt arbeidsmiljø for våre tilsette, samtidig som vi unngår å forurense miljøet rundt oss. Vi setter oss som mål å være en god tjenesteyter for medlemmene ved å levere tjenester av høy kvalitet.

Laget skal ha som mål å ta vare på og forbedre vår kunnskap og ferdigheter til å styre alle forhold som påvirker kvaliteten på de tjenestene som vi skal yte. For å nå disse mål er det innført system som skal ivareta helse- miljø og sikkerhet etter gjeldende forskrifter. Håndboka for avløsere i landbruket blir delt ut til våre tilsette avløsere.

Landbrukstjenester Nordvest skal sørge for at medlemmene får opplysning om sin plikt til å lære opp og informere våre tilsette som skal utføre arbeid ute på bruket, om sikkerhetsrutinene og arbeidsrutiner. Særlig viktig er dette når det skal utføres arbeid med «særlig farlige maskiner og utstyr», der det kreves dokumentert opplæring.