Landbruk Nordvest

Egenmeldingsskjema finner du her

Om du er avløser og blir syk, så skal egenmelding/sykmelding leveres til Landbruk Nordvest (LNV). Du må ringe både bonden/oppdragsgiver og kontoransatte (arbeidsgiver) første dagen du blir sykmeldt. Ring oss på 46424400. Du kan miste rett på sykepenger hvis du ikke følger regelverket.
For å kunne benytte deg av egenmelding må du ha vært sammenhengende ansatt hos LNV i 2 måneder.

Egenmelding kan leveres for sykdom inntil 8 dager sammenhengende (syk torsdag, fredag + helg og mandag = 5 dager).
Har du brukt 8 egenmeldingsdager (sammenhengende eller enkelte dager), må du være arbeidsfør i 16 kalenderdager før egenmelding kan benyttes igjen etter siste bruk av egenmelding, dvs. at ved nytt sykefravær innen 16 dager kan LNV kreve legeerklæring.
For egenmelding på enkeltdager, blir hvert fravær som et selvstendig egenmeldingstilfelle. Hvis du melder fravær for 1 dag og er fortsatt syk neste dag, må du melde på nytt at du ikke kan komme på jobb.

Egenmelding kan benyttes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-månedersperiode.
Det er ikke begrensning på hvor mange ganger retten kan benyttes.

Egenmelding ved sykdom er tuftet på et tillitsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
Dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at egenmeldt fravær ikke skyldes sykdom, kan arbeidsgiver inndra retten til egenmelding.
Slik inndragning skal revurderes etter 6 måneder (Lov om folketrygd § 8-27).

 

Egenmeldingsskjemaet skal signeres av avløser og oppdragsgiver/bonde.