Landbruk Nordvest

Når bonden blir syk

Dersom du ikke har noen i familien eller i nærheten som kan hjelpe deg med fjøsstellet: Ring Landbruk Nordvest (464 24 400) og spør om det fins ledig landbruksvikar, eller om det fins andre ledige avløsere.

Les også om landbruksvikar

Blir du sykmeldt kan du ha rett på inntil kr. 1670,- i støtte til avløsning (sats siden 2019).

Du må ha hatt næringsinntekt fra gården de siste to årene før sykdomsavløsing tok sted, eller i tilfelle nyetablert bedrift må driften egne seg for å gi positiv næringsinntekt over tid.

En oversikt over retningslinjer for tilskudd til sjukdomsavløsning  finner du HER.

Dersom du er bonde og blir sykmeldt fins det gode ordninger. For medlemmene som lønner via oss hjelper vi deg å navigere gjennom søknadsprosedyren. Vi anbefaler alle å bruke det elektroniske søknadsskjemaet, siden det er relativt enkelt å bruke og gir raskere utbetaling (se under). Avhengig av produksjonen har man rett til et beløp pr. dag 7 dager i uka til å dekke lønnsutgifter til avløser/landbruksvikar. Dette gjelder fra første sykdomsdag. For 2019 er maksimalsatsen kr. 1.670,- pr. dag. Det er dyretallet på første sykdomsdag, multiplisert med tilskuddsgrunnlaget for ferie/fritidsavløsing, som er avgjørende for hvor mye du får dekt.

 

Avløsertilskudd

Ferie og fritid for husdyrprodusenter

Veksthusareal for veksthusprodusentar

Maksimalt tilskudd til sykdomsavløsning pr. dag

kr. 5 000-12 000

285-714 kvm

kr. 567,-

kr. 12 001-18 000

715-1071 kvm

kr. 824,-

kr. 18 001-24 000

1072-1429 kvm

kr. 1103,-

kr. 24 001-30 000

1430-1786 kvm

kr. 1381,-

kr. 30 001-…

1786kvm –

kr. 1670,-

For å beregne tilskuddet:

Se (i tabellen over) i kolonnen til venstre og finn ut hvilket intervall du tilhører. Da finner du maksimaltilskuddet for sykdomsavløsning i kolonnen til høyre. Fra maksimaltilskuddet skal det trekkes pensjon, lønn, sykepenger og evt. tapt arbeidsfortjeneste som du får dekt av arbeidsgiver eller på annen måte (NAV). Fra og med dag 17 går du over på sykepenger som blir beregnet ut fra næringsinntekten. Søknadsfristen for tilskudd til avløsing ved sykdom er ett år etter siste dag som gir rett til tilskudd. Dette er hovedtrekk i ordningen.

Svangerskap, fødselspermisjon
– Retten til tilskudd knyttes til den tiden hun eller han mottar svangerskapspenger og foreldrepenger fra folketrygden.
– Varighet på tilskudd for fødselspermisjon må avtales på forhånd; 47 uker ved 100% dagsats eller 57 uker ved 80% dagsats.
– Søker må ha vært i arbeid på landbruksforetaket i minst 6 av de siste 10 måneder før
fødselen.
– Søknadsskjemaet er det samme som benyttes ved søknad om refusjon til avløsning ved sykdom. Vedlegg: NAV-vedtaket som viser dagsatsen og tidsrommet det søkes om foreldrepermisjon og kopi av fødselsattest.

Søknad skal sendes på søknadsskjema fastsatt av Statens Landbruksforvaltning.

 

Raskere behandling av søknader: Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning fra august 2018

Den 15.august 2018 åpnet det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til da benyttet papirsøknader, men nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og sende søknaden her. Det nye systemet er forbedret slik at saksbehandlingen blir redusert med flere uker. Det betyr at søkeren får pengene inn på konto raskere enn før.

Systemet regner ut automatisk I tillegg til at behandlingen blir effektivisert, sikrer systemet riktig beregning av tilskuddet og likebehandling av søkerne uavhengig hvor i landet søkeren bor. Tilskuddet blir automatisk beregnet, basert på opplysningene i saken. Søkeren kan også hente opp veiledning og forklaringer inne i systemet dersom det trengs. Når kommunen har behandlet søknaden sendes svaret og vedtaket til deg på Altinn.

Slik gjør du: – Gå til denne siden  der du velger «start tjeneste» – Logg deg inn med MINID, BANKID eller lignende – Velg landbruksforetaket ditt som «Aktør»  – Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser osv. – Last opp nødvendige vedlegg

Hvis du ikke kan bruke internett Du kan gi avløserlaget eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

Ring oss om noe er uklart!

VI ER HER FOR DEG!

Andre nyttige linker:

Landbrukets HMS-tjeneste (NLR-HMS)

Arbeidstilsynet

NAV: jobb og helse