Landbruk Nordvest

HVEM ER ARBEIDSGIVER FOR AVLØSEREN?

Det er fortsatt behov for informasjon til gardbrukerne vedrørende en del arbeidsrettslige forhold.

For de som bruker avløser som er lønnet gjennom LNV, er det viktig å ha følgende avklart:

LNV er arbeidsgiver Landbrukstjenester Nordvest AS (LNV) er formell arbeidsgiver, det er LNV sitt organisasjonsnummer som knyttes opp til lønn, arbeidsgiveravgift, skattetrekk, forsikrings- og pensjonsordninger, sjukepenger osv. Det er LNV med dette organisasjonsnummeret som står som arbeidsgiver gjennom de tilsettingsavtaler som er inngått. Slik sett har LNV, og de tidligere avløserlagene, lenge fungert som landbrukets vikarbyrå, som et eget utleiefirma for arbeidskraft. Noen avløsere er tilsatt i LNV, men med bestemte gardsbruk som avtalt arbeidssted. Dette kan være som heltidsansatt med ett bestemt gardsbruk som arbeidsplass, eller det kan være i ”avløserringer” med to eller flere bestemte gardsbruk som arbeidsted. Andre er tilsatt som Landbruksvikarer, uten bestemt arbeidsted.

Bonden er oppdragsgiver Den enkelte gardbruker vil i denne sammenheng være oppdragsgiver, og kjøper en tjeneste fra LNV i form av at avløseren utfører et oppdrag på bruket deres.

Oppdragsgivers plikter Forpliktelsene vil særlig gå på at gardbrukeren passer på at avtalt arbeidstid overholdes, og at arbeidet legges opp slik at helse, miljø og sikkerhet for avløseren blir ivaretatt på en fullt forsvarlig måte. Det er gardbrukeren som er ansvarlig for sikkerheten på sitt gardsbruk, og at avløser er informert om eventuelle farlige og helseskadelige forhold.

Arbeidsgivers forpliktelser LNV som arbeidsgiver er underlagt en rekke lover, forskrifter og avtaler. Blant de viktigste her er Arbeidsmiljøloven (AML). Her slås fast de krav som mellom annet stilles når det gjelder arbeidsavtaler, arbeidstid, helse-, miljø og sikkerhet, eventuelle oppsigelse osv.

Arbeidsgivers styringsrett I tillegg har vi det grunnleggende prinsipp i norsk arbeidsrett som kalles arbeidsgivers styringsrett. Den kan defineres som arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør. Det betyr at det er LNV som skal styre hvor f.eks landbruksvikarene skal hen, at arbeidstidsbestemmelser overholdes osv.

Konflikter i arbeidsforhold  Det er LNV som skal tydeliggjøre hvem som har rett til å inngå, og til å avslutte arbeidsforholdet. Samtidig skal gardbrukere være klar over de plikter de har når de går inn i det som kan kalles en avløserring. Det finns dessverre mangelfulle kunnskaper om en del sentrale arbeidsrettslige forhold. Dette har LNV sett seg nødt til å ta på alvor og gi enda bedre informasjon om.

Må tilby nok arbeidstimer Ved ei tilsetting vil arbeidstid, lønn, arbeidssted og arbeidsoppgaver være avtalt. Er avløser tilsatt i en viss % – stilling, vil selvsagt gardbrukerne være forpliktet til å legge arbeidet til rette slik at avløser har nok arbeidstimer til å fylle opp avtalen. Det er et problem at for mange gardbrukere IKKE tilbyr avløser nok arbeidstimer til å fylle avtalt arbeidstid. Skal vi klare å skaffe dyktige avløsere og beholde dem i jobb, er det viktig at bonden sørger for at avløser har arbeidstid tilsvarende full stilling.

Hva gjelder i prøvetida De fleste avtalene inngås med 6 mnd. prøvetid. Dersom det i denne perioden er forhold som avløser ikke oppfyller, skal avløser ha tilbakemelding på dette. Men også LNV må vite om dette, da det er LNV som formell arbeidsgiver som har den arbeidsrettslige mulighet til å ta fatt i saken. Her ligger det spesielle forpliktelser i videre opplæring, og eventuelt “korrigering av kursen” for avløseren. Dersom det mot formodning ender opp med at en avløser skal sies opp, er det klare lovfestede regler og frister for dette, og det er LNV som må få på plass oppsigelsen, og avklare de arbeidsrettslige forhold som legges til grunn.

Arbeidstid Et annet forhold som det kan være verdt å merke seg, er den mediedekning som har vært rundt vikarbyrå , som har latt en del av sine ansatte arbeide svært mange timer ut over vanlig arbeidstid. Det er ikke slik at oppdragsgiver kan tillate å la arbeidstaker arbeide så mye vedkommende ønsker, selv ikke med henvisning til at arbeidstaker selv ønsker det. Landbruket trenger ikke den negative oppmerksomhet det vil medføre at arbeidstakere, det være seg norske eller utenlandske, arbeider ut over det tillatte timeantallet. 

Tekst: Tor Allan Høstmark. Fra Ringreven 2011-3