Avløsing ved sjukdom

Når bonden blir syk

Søknadsskjema for tilskudd til sjukdomsavløsning finner du HER.

En oversikt over retningslinjer for tilskudd til sjukdomsavløsning  finner du HER.

Dersom du ikke har noen i familien eller i nærheten som kan hjelpe deg med fjøsstellet: Ring Landbruk Nordvest (464 24 400) og spør om det fins ledig landbruksvikar, eller om det fins andre ledige avløsere.

Les også om landbruksvikar

Blir du sykmeldt kan du ha rett på inntil kr. 1530,- i støtte til avløsning.

Du må ha hatt næringsinntekt fra gården på minst 1/2 G (kr. 46.817,- pr. 2017) i året.

Dersom begge ektefellene har arbeid på bruket er det svært viktig at det blir ført minst en halv G inntekt på hver. På den måten får begge rett til sykepenger.

Vi ordner alt papirarbeidet for deg. Ring og spør!

Dersom du er bonde og blir sykmeldt fins det gode ordninger. For medlemmene ordner vi med alt papirarbeidet og søker om refusjon. Avhengig av produksjonen har man rett til et beløp pr. dag 7 dager i uka til å dekke lønnsutgifter til avløser/landbruksvikar. Dette gjelder fra første sykdomsdag. For 2017 er maksimalsatsen kr. 1.530,- pr. dag. Det er dyretallet som er avgjørende for hvor mye du får dekt, og det er størrelsen på ferie- og fritidstilskuddet som blir lagt til grunn.

 

Avløsertilskudd

Ferie og fritid for husdyrprodusenter

Veksthusareal for veksthusprodusentar

Maksimalt tilskudd til sykdomsavløsning pr. dag

kr. 5 000-12 000

285-714 kvm

kr. 520,-

kr. 12 001-18 000

715-1071 kvm

kr. 755,-

kr. 18 001-24 000

1072-1429 kvm

kr. 1010,-

kr. 24 001-30 000

1430-1786 kvm

kr. 1265,-

kr. 30 001-58 000

1786kvm –

kr. 1530,-

Bønder som driver planteproduksjon på friland, og birøktere har også rett til sykdomsavløsning i vektsesongen.

Produksjon

Dekar frukt og bær x

kr. 960,-

Dekar grønsaker og andre frilandsvekstar x

kr. 540,-

Tal bikuber x

kr. 150,-

 

 

For å beregne tilskuddet:

Se (i tabellen over) i kolonna til venstre og finn ut hvilket intervall du tilhører. Da finner du maksimaltilskuddet for sykdomsavløsning i kolonna til høyre. Fra maksimaltilskuddet skal det trekkes pensjon, lønn, sykepenger og evt. tapt arbeidsfortjeneste som du får dekt av arbeidsgiver eller på annen måte (NAV). Fra og med dag 17 går du over på sykepenger som blir beregna ut fra næringsinntekta. Søknadsfristen for tilskudd til avløsing ved sykdom er 3 måneder etter siste dag som gir rett til tilskudd. Dette er hovedtrekka i ordninga.

Svangerskap, fødselspermisjon
– Retten til tilskudd knyttes til den tida hun eller han mottar svangerskapspenger og foreldrepenger fra folketrygden.
– Varighet på tilskudd for fødselspermisjon må avtales på forhånd; 47 uker ved 100% dagsats eller 57 uker ved 80% dagsats.
– Søker må ha vært i arbeid på landbruksforetaket i minst 6 av de siste 10 måneder før
fødselen.
– Søknadsskjemaet er det samme som benyttes ved søknad om refusjon til avløsning ved sykdom. Vedlegg: NAV-vedtaket som viser dagsatsen og tidsrommet det søkes om foreldrepermisjon og kopi av fødselsattest.

Søknad skal sendes på søknadsskjema fastsatt av Statens Landbruksforvaltning.

Ring oss om noe er uklart!

VI ER HER FOR DEG!