Landbruk Nordvest

Mer stoff fra
rådgjeving-avdelinga
finn du her:

Landbruksrådgiving

    


Mer stoff fra
Norske Landbrukstenester
finner du her:

Landbrukstenester

 

 Landbruk Nordvest har endret forretningsadresse. Hovedkontoret er nå i Molde:

Fannestrandvegen 63, 6415 Molde (3. etasje på Felleskjøp bygningen)

Send timelister til:

LNV, Postboks 2023, 6402 Molde

 Uttale om jordbruksoppgjøret

Uttalen fra daglig leder Rune Sjåholm kan du lese her: Kravstore boender

 Uttale frå årsmøtet
I samband med strukturdebatten i Norsk landbruksrådgiving kom årsmøtet i Landbruk Nordvest med ei uttale der det slåast fast at LNV berre har ein agenda, og det er å samle Møre og Romsdal til ei samanhengande eining.Uttalen finn du her: AArsmoteuttale
 Avløserkurs for erfarne avløser.
Landbruk Nordvest inviterer fast tilsette og frilans avløsere til et gratis avløserkurs fordelt over to dager. Vi organiserer kurset i tre forskjellige steder for å gjøre det mulig for så mange som mulig til å møte opp. Dette er en sjanse til å møte andre avløsere og utveksle erfaringer!Alle kurs er i begynnelsen av mai. Påmelding per e-post eller telefon; påmeldingsfristen er 27. april. Invitasjonen finner du her: INVITASJON
 Informasjon om årsmøte 2015
Du finner årsmeldingen 2014, valgnemnda sitt forslag og andre dokumenter vedrørende årsmøtet under «Styret» i venstremeny.
 Uttale om Bioforsk Økologisk på Tingvoll Gard.
Regjeringen har bestemt at Bioforsk Tingvoll skal fusjoneres med to andre forskningsinstitutt, og at det nye instituttet skal ha hovedkontor på Ås. Landbruk Nordvest advarer mot nedleggelse av hjørnesteinsbedriften. Du kan lese uttale fra Rune Sjåholm og Ivar Aae her:Uttale om Bioforsk Tingvoll
 Ledig stilling som klauvskjærer
Vi har ledig stilling som klauvskjærer i Fræna/Averøy område. Mer informasjon: Ta kontakt med tjenesteavdelingen på 46424400.
 Ny daglig leder i Landbruk Nordvest

Rune Sjåholm har startet som daglig leder i Landbruk Nordvest. Avtroppende leder Ivar Bakken fortsetter som rådgiver i 50 % stilling. Vi takker Ivar for stor innsats alle disse årene, og ønsker Rune hjertelig velkommen i vår organisasjon!
Norske bønder betaler for helsen vårUrd Olden er sivilingeniør i kjemi, og i et debattinnlegg i Aftenposten 15. mai skriver hun at vi må tenke mer på landbruk som vi tenker på offentlig helsetilbud. «Det er lett å ta for gitt at staten legger ned store summer i offentlig helsetilbud. Det er ikke økonomisk lønnsomt, det er et system som er til for oss forbrukere, for å gi oss trygghet og hjelp når vi trenger det. Jeg kunne ønske vi så på norsk landbruk litt på samme måte», skriver hun. Du kan lese hele innlegget her.16.05.2014
Utenlandsk arbeidskraft som jobber med svinebesetningerVåren 2013 ble det for første gang oppdaget antibiotikaresistente stafylokokkbakterier (LA-MRSA) i norske svinebesetninger. Mattilsynet har satt i gang tiltak mot dette viruset som mennesker kan være bærere av, og som da kan overføre dette til svin. Viruset er mest utbredd i land utenfor Skandinavia (Norge, Sverige og Finland). NLT oppfordrer alle som ansetter arbeidskraft fra land utenfor Skandinavia om å teste disse før de blir satt til å arbeide med svinebesetningen. Dette skal være en enkel test hos lege. God hygiene er svært viktig for å bekjempe viruset; her er f.eks. munnbind og hansker gode tiltak. Les mer om viruset og forebygging her.24.04.2014
Ulykker i landbruketEi oversikt fra Arbeidstilsynet viser at en av fire som dør i ei ulykke på jobben i Norge, er på jobb i landbruket. I 2008 hadde landbruket 21,4 dødsfall pr. 100.000 ansatte. Tilsvarende for fastlandsindustrien var 3,5 dødsfall pr. 100.000 anstte.Les mer her, her og her.29.11.2013
Aggressiv klauvsjukdom i DanmarkEn aggressiv variant av klauvsjukdommen digital dermatitt er kommet til Danmark. Nabolandet Sverige er redd for å få smitten over grensen.Les mer her og her.29.11.2013
Krav til HMS og grøftingDet er satt av 100 millioner kroner til grøfting hvert år de neste årene. Mange bønder benytter seg av dette tilbudet, men det er få som er klar over kravet til sikkerhet og SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø).Les mer her.18.10.2013
Fra utredning til handling for økt kornproduksjon
Jordstruktur, plantehelse, sortsprøving og næringsforsyning er noen av områdene som må få mer oppmerksomhet dersom norske bønder skal kunne produsere mer korn. I en rapport fra Bioforsk blir det foreslått tiltak for at forskningsresultater innen korndyrking kan bli tatt raskere i bruk.Les mer her.18.10.2013
Dårlig drenert jord gir økte lystgassutslipp
Nitrogengjødsling kombinert med høy luftfuktighet, blant annet på grunn av utilstrekkelig drenering av jorda, gir økte utslipp av lystgass fra landbruksarealer. Det viser forskningsresultater fra Bioforsk.Les mer her.04.10.2013
E-postadresse
Vi ønsker at flest mulig sender oss sin e-postadresse; både avløsere og gårdbrukere/oppdragsgivere. Da kan vi sende lønnsslipper og fakturaer på e-post, og dermed redusere noen av våre kostnader (både arbeid og papir/konvolutter/porto). E-postadressene kan dere sende til tenester@lr.no06.06.2013 På forhånd: Takk for hjelpen!
Utenlandsk arbeidskraft i landbruket
Arbeidstilsynet har gitt ut en ny brosjyre om utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Du kan også finne mere stoff om utenlandsk arbeidskraft lengre nede på denne siden.1.7.2013 Brosjyren kan du lese her.
Nye traktorsjåfører slipper å ta lastebilsertifikat
Tidligere måtte man ta «lappen» for lastebil for å kunne kjøre traktor. Det vil Samferdselsdepartementet gjøre noe med i et nytt lovforslag.1.7.2013 Les mer om dette på Nationen.no 
Enighet i jordbruksoppgjøret
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2013-2014. Avtalen har ei ramme som gir grunnlag for inntektsøkning på 10,5 % i 2014, eller vel 31.000 kr pr. årsverk i forhold til 2013 før årets oppgjør. Noe av veksten kommer fra 1. juli i år.Du kan lese om velferdsordningene her.Mer informasjon om oppgjøret finner du her.

Sjekkliste for deg som skal ansette utenlandsk arbeidskraft i jordbruk og gartneri.

Sjekklisten omhandler de mest sentrale problemstillinger du som arbeidsgiver innenfor næringen jordbruk og gartneri må ta stilling til og ha på plass i forbindelse med ansettelse av utenlandsk arbeidskraft. Den er oppdatert per 15. februar 2013.

 

Sjekklisten omhandler ikke problemstillinger knyttet til innleie av arbeidskraft.

Sjekklisten finner du her.

Første styremøte for det nye NLT-styret er unnagjort.
Møtet ble holdt over to dagar i administrasjonen sine lokaler i Rosendal. Styret var fulltallige med unnatak av Bodil Manssverk. Sidan dette var det første møtet etter årmøtet var 2. og 3. vararepresentant også invitert til møtet. Landbruk Nordvest sin styreleder Ivar Aae ble valgt inn som 3. vara og deltok på møtet.Les mer her.
Skal du ha utenlandske sesongarbeidere i jobb hos deg?
Utenlandske sesongarbeidere må møte personlig på skattekontoret for å få skattekort – også de som har jobbet i Norge tidligere år.Les mer her.
BondevennBondelag over hele landet gjør stas på «Bondevenner».Les mer her og her.
 

 
Landbruk Nordvest SA: Levande kunnskap – levande landbruk

Samvirkeforetak

Landbruk Nordvest er et samvirkeforetak med ca. 1600 aktive brukere som medlemmer og eiere. Driften av laget baserer seg på medlemskontingent, inntekter av rådgiving, utleie av arbeidskraft og salg av tjenester og oppdrag. Dette kommer våre brukere tilgode i form av renter og lave påslag på tjenestene. Som samvirkeforetak blir dermed inntektene værende i landbruksnæringa.

Samla rådgivningstjeneste for landbruket

Landbruk Nordvest er sammenslutningen mellom Landbrukstenester Nordmøre og Romsdal, Søre Sunnmøre Landbrukstenester, Averøy Avløserlag, Indre Sunnmøre Forsøksring, Ytre Romsdal og Nordmøre Forsøksring og Landbruksrådgivning Nordvest. Fra 1. januar 2010 er også Nordmøre Landbrukstjenester med.

 

 

 


 

 

 

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads-...

Vårkurs NLT på Hell

Over 100 tilsette og tillitsvalde i Landbrukstenester frå rundt i kring i vårt vidstrakte land er samla i to dagar på Scandic Hell Hotel i Stjørdal – i regi av Norske Landbrukstenester NLT. Deltakarane er...

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan...

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.