Landbruk Nordvest

 

Mer stoff fra
rådgjeving-avdelinga
finn du her:

Landbruksrådgiving

    


Mer stoff fra
tjeneste-avdelinga
finner du her:

Landbrukstjenester

 

 

Norske bønder betaler for helsen vår
Urd Olden er sivilingeniør i kjemi, og i et debattinnlegg i Aftenposten 15. mai skriver hun at vi må tenke mer på landbruk som vi tenker på offentlig helsetilbud. «Det er lett å ta for gitt at staten legger ned store summer i offentlig helsetilbud. Det er ikke økonomisk lønnsomt, det er et system som er til for oss forbrukere, for å gi oss trygghet og hjelp når vi trenger det. Jeg kunne ønske vi så på norsk landbruk litt på samme måte», skriver hun. Du kan lese hele innlegget her.16.05.2014
Utenlandsk arbeidskraft som jobber med svinebesetninger
Våren 2013 ble det for første gang oppdaget antibiotikaresistente stafylokokkbakterier (LA-MRSA) i norske svinebesetninger. Mattilsynet har satt i gang tiltak mot dette viruset som mennesker kan være bærere av, og som da kan overføre dette til svin. Viruset er mest utbredd i land utenfor Skandinavia (Norge, Sverige og Finland). NLT oppfordrer alle som ansetter arbeidskraft fra land utenfor Skandinavia om å teste disse før de blir satt til å arbeide med svinebesetningen. Dette skal være en enkel test hos lege. God hygiene er svært viktig for å bekjempe viruset; her er f.eks. munnbind og hansker gode tiltak. Les mer om viruset og forebygging her.24.04.2014
Avløserkurs i Molde/Fræna – AVLYST pga for få påmeldte
LNV holder avløserkurs for nybegynnere i Molde-/Frænaområdet, oppstart 24. april.
Påmeldingsfrist 15. april. Pris: Kr. 500,-.Påmelding til Ingvild Skjørsæter på tlf. 452 92 001 eller e-post: tenester@lr.no04.04.2014
Årsmelding Landbruk Nordvest 2013 (trykk her)
Her finn du oversikt over medlemsmøta og møteprogrammet for disse. Merk deg at disse starter med et 2 timers dreneringskurs, sjå eige program.Deretter blir det «godt gammeldags» våronnmøte. Velkommen til en interessant dag der du får påfyll med kunnskap og livlig diskusjon med gode kolleger.07.03.2014
Ledig stilling som landbruksvikar i Sunndal
Vi har ledig stilling som landbruksvikar i Sunndal.Les mer her28.01.2014
Ulykker i landbruket
Ei oversikt fra Arbeidstilsynet viser at en av fire som dør i ei ulykke på jobben i Norge, er på jobb i landbruket. I 2008 hadde landbruket 21,4 dødsfall pr. 100.000 ansatte. Tilsvarende for fastlandsindustrien var 3,5 dødsfall pr. 100.000 anstte.Les mer her, her og her.29.11.2013
Aggressiv klauvsjukdom i Danmark
En aggressiv variant av klauvsjukdommen digital dermatitt er kommet til Danmark. Nabolandet Sverige er redd for å få smitten over grensen.Les mer her og her.29.11.2013
Verneombud og hovedverneombud
Det er valgt nye verneombud for LNV: Elisabeth Olsen (sør for Ørskogfjellet), Albert Lillebostad (nord for Ørskogfjellet) og Selma Cowan (kontoransatte). Disse valgte Selma Cowan til hovedverneombud.7.11.2013
Krav til HMS og grøfting
Det er satt av 100 millioner kroner til grøfting hvert år de neste årene. Mange bønder benytter seg av dette tilbudet, men det er få som er klar over kravet til sikkerhet og SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø).Les mer her.18.10.2013
Fra utredning til handling for økt kornproduksjon
Jordstruktur, plantehelse, sortsprøving og næringsforsyning er noen av områdene som må få mer oppmerksomhet dersom norske bønder skal kunne produsere mer korn. I en rapport fra Bioforsk blir det foreslått tiltak for at forskningsresultater innen korndyrking kan bli tatt raskere i bruk.Les mer her.18.10.2013
Dårlig drenert jord gir økte lystgassutslipp
Nitrogengjødsling kombinert med høy luftfuktighet, blant annet på grunn av utilstrekkelig drenering av jorda, gir økte utslipp av lystgass fra landbruksarealer. Det viser forskningsresultater fra Bioforsk.Les mer her.04.10.2013
Ny byggplanlegger i LNV
Bjørn Steinar Skarbø startet som bygningsplanlegger i Landbruk Nordvest 1. september. Han har arbeidssted på FK i Molde og en fast kontordag i uka i Valldal.Les mer her.04.10.2013
Har du behov for avløser i Fræna/Eide?
Vi har for tida flere avløsere som søker etter arbeid i området Fræna og Eide. Det gjelder både helgejobb og fulltidsjobb. Har du behov for avløser, så ta kontakt med avløseradministrasjonen i Elnesvågen v/ Ingvild Skjørsæter, tlf. 452 92 001 eller e-post: ingvild.skjorsaeter@lr.no23.09.2013
Psykisk helse på dagsorden i landbruket
Norges Bondelag lanserer i samarbeid med Norges Bonde- og småbrukarlag og Landbrukets HMS-tjeneste den 8. oktober nettstedet godtbondevett.no om psykisk helse i og for landbruket. Tidligere i år fikk de tre organisasjonene støtte fra Landbruks- og matdepartementet til å lage infomateriell om psykisk helse for landbruket.Les mer her.23.09.2013
Ny minstelønnstabell for LNV
Det er nå gjennomført lokale forhandlinger for avløsere/landbruksvikarer i forbindelse med årets lønnsforhandlinger. Det sentrale tillegget ble på kr. 2,15 og ved de lokale forhandlingene ble det enighet om et tillegg på kr. 2,00.Den nye minstelønnstabellen kan du finne her.08.07.2013
Avløserringer i Rauma?
Kunne du være interessert i å være med i en avløserring i Rauma kommune? Vi har 2 avløsere som er interessert i fulltidsjobb i dette området, og vil derfor prøve å få etablert 2 avløserringer. Hvis du er interessert: Ta kontakt med Ingvild Skjørsæter på tlf. 452 92 001 eller e-post: ingvild.skjorsaeter@lr.no10.06.2013
E-postadresse
Vi ønsker at flest mulig sender oss sin e-postadresse; både avløsere og gårdbrukere/oppdragsgivere. Da kan vi sende lønnsslipper og fakturaer på e-post, og dermed redusere noen av våre kostnader (både arbeid og papir/konvolutter/porto). E-postadressene kan dere sende til tenester@lr.no06.06.2013 På forhånd: Takk for hjelpen!
Utenlandsk arbeidskraft i landbruket
Arbeidstilsynet har gitt ut en ny brosjyre om utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Du kan også finne mere stoff om utenlandsk arbeidskraft lengre nede på denne siden.1.7.2013 Brosjyren kan du lese her.
Nye traktorsjåfører slipper å ta lastebilsertifikat
Tidligere måtte man ta «lappen» for lastebil for å kunne kjøre traktor. Det vil Samferdselsdepartementet gjøre noe med i et nytt lovforslag.1.7.2013 Les mer om dette på Nationen.no 
Enighet i jordbruksoppgjøret
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2013-2014. Avtalen har ei ramme som gir grunnlag for inntektsøkning på 10,5 % i 2014, eller vel 31.000 kr pr. årsverk i forhold til 2013 før årets oppgjør. Noe av veksten kommer fra 1. juli i år.Du kan lese om velferdsordningene her.Mer informasjon om oppgjøret finner du her.
Internasjonal samling for unge bønder
European National MR-Federations (EMR) arrangerer internasjonal samling for unge bønder i Sør-Tyrol i oktober 2013. Dette er andre året de arrangere ei slik samling. NLT er medlemmer i EMR og unge bønder fra Norge kan delta på denne samlinga.Les mer her.
Ny rådgiver i Landbruk Nordvest
Landbruk Nordvest har fått ny rådgivar med kontorplassering Sunndalsøra. Richard Ivarsson har tidlegare våre rådgivar i 15 år i Sverige. Han og kona har samtidig vore gardbrukarar i Halland i Sverige sidan år 2000, dei siste åra med mjølkeproduksjon på 70 mjølkekyr. Som planterådgivar har Richard erfaring med dei fleste vanlege plantekulturane i Sverige: krondyrking, oljevekstar, potet, ert, bønner, mais og gulrot. I tillegg har økonomirådgiving vore ein sentral del av arbeidsoppgåvene.Les mer her.

Sjekkliste for deg som skal ansette utenlandsk arbeidskraft i jordbruk og gartneri.

Sjekklisten omhandler de mest sentrale problemstillinger du som arbeidsgiver innenfor næringen jordbruk og gartneri må ta stilling til og ha på plass i forbindelse med ansettelse av utenlandsk arbeidskraft. Den er oppdatert per 15. februar 2013.

 

Sjekklisten omhandler ikke problemstillinger knyttet til innleie av arbeidskraft.

Sjekklisten finner du her.

Første styremøte for det nye NLT-styret er unnagjort.
Møtet ble holdt over to dagar i administrasjonen sine lokaler i Rosendal. Styret var fulltallige med unnatak av Bodil Manssverk. Sidan dette var det første møtet etter årmøtet var 2. og 3. vararepresentant også invitert til møtet. Landbruk Nordvest sin styreleder Ivar Aae ble valgt inn som 3. vara og deltok på møtet.Les mer her.
Endret sats påslag
På styremøte 8. april ble det vedtatt å øke påslaget på avløsertjenester med 1 % fra 10,75 % til 11,75 % med virkning fra og med utlønning i mai.Les mer her.
Nytt styre valgt på årsmøte i Landbruk Nordvest SA 18. april
Det nye styret som ble valgt: Ivar Aae (styreleder), Grete Misfjord (nestleder), Hegelin Waldal, Knut Strand og Odd Harald Solheim. Fra de ansatte fortsetter Maud Grøtta og Morten Feiring.Vi kommer tilbake med referat fra årsmøtet.
Skal du ha utenlandske sesongarbeidere i jobb hos deg?
Utenlandske sesongarbeidere må møte personlig på skattekontoret for å få skattekort – også de som har jobbet i Norge tidligere år.Les mer her.
Tilskudd til avløsning ved gradert uttak av foreldrepenger
Som et resultat av jordbruksoppgjøret i 2012, kan foreldre som får barn etter 01.01.2013 få tilskudd til avløsning ved gradert uttak av foreldrepenger (tidskonto). Foreldrene må benytte samme graderte uttak som det som er godkjent av NAV.Les mer her (SLF) og her (NAV) og her (Norges Bondelag).
BondevennBondelag over hele landet gjør stas på «Bondevenner».Les mer her og her.
Nytt styre i Norske Landbrukstenester
Årsmøte for 2012 i Norske landbrukstenester (NLT) vart halde på Quality Airport Hotell på Gardermoen 10. og 11. april 2013. Les mer her.

 
Landbruk Nordvest SA: Levande kunnskap – levande landbruk

Samvirkeforetak

Landbruk Nordvest er et samvirkeforetak med ca. 1600 aktive brukere som medlemmer og eiere. Driften av laget baserer seg på medlemskontingent, inntekter av rådgiving, utleie av arbeidskraft og salg av tjenester og oppdrag. Dette kommer våre brukere tilgode i form av renter og lave påslag på tjenestene. Som samvirkeforetak blir dermed inntektene værende i landbruksnæringa.

Samla rådgivningstjeneste for landbruket

Landbruk Nordvest er sammenslutningen mellom Landbrukstenester Nordmøre og Romsdal, Søre Sunnmøre Landbrukstenester, Averøy Avløserlag, Indre Sunnmøre Forsøksring, Ytre Romsdal og Nordmøre Forsøksring og Landbruksrådgivning Nordvest. Fra 1. januar 2010 er også Nordmøre Landbrukstjenester med.

 

 

 


 

 

 

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan...

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.